ProjektyProjekty financované z Evropského sociálního fondu Přehrát video

Získali jsme prostředky na realizaci projektů zaměřených na návaznou péči a komplexní služby pro osoby po cévní mozkové příhodě a jiném získaném poškození mozku v komunitní rehabilitaci.

Podpora neformálních pečujících v rámci ucelené rehabilitace osob po získaném poškození mozku

Registrační číslo projektu:  CZ.03.02.02/00/22_014/0000516

 

Realizace projektu:

1. 7. 2023 – 30. 6. 2026

 

Cílové skupiny projektu:

  • Neformální pečující
  • Dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je připravit a zajistit komplex podpůrných aktivit pro neformální pečující o

osoby se ZPM a poskytovat jim soustavnou, dlouhodobou a odbornou pomoc tak, aby se zlepšila

kvalita jejich života.

Projekt se zaměřuje na rozvoj stávajících služeb organizace, na vytvoření nabídky a poskytování

komplexní podpory pečujícími o soby po ZPM, na rozvoj dovedností, vzdělávání odborného týmu

vzhledem k potřebám cílové skupiny.

 

Dílčí cíle projektu:

 

1) Vybavit neformální pečující takovými znalostmi a dovednostmi, aby byli schopni v co největší míře a s jistotou zvládat péči o svého blízkého sami tak dlouho, jak dlouho to bude potřeba.

2) Osvojení znalostí a dovedností, které umožní pečujícím předcházet poškození svého psychického zdraví.

3) Zprostředkování neformálním pečujícím kontaktu se společenským prostředím, nabídnutí aktivit a strategií bránících sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování, posílení vztahu mezi pečujícím a závislou osobou v rodině.

4) Zvýšení odbornosti realizačního týmu v oblasti podpory neformálního pečujících o ZPM.

5) Posílení, rozšíření tématu podpory neformálně pečujících o osoby se ZPM formou konference a volně dostupných edukačních materiálů, příručky pro pečující a metodiky.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • KA1 Individuální podpora a zvyšování kompetencí neformálních pečujících
  • KA2 Péče o duševní zdraví neformálních pečovatelů
  • KA3 Skupinové rekondiční a vzdělávací pobytové akce pro neformální pečující a osoby se ZPM
  • KA4 Tvorba edukačních materiálů za jednotlivé oblasti péče a terapie, metodika, závěrečná odborná konference
  • KA5 Zvýšení odborné způsobilosti pracovníků

 

Projekt je financován z  Operačního programu Zaměstnanost plus.