Centrum denních aktivit Ústí nad OrlicíBezpečný prostor dospělým lidem s duševním onemocněním Přehrát video

Centrum denních aktivit poskytuje dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor, kde se mohou rozvíjet, smysluplně trávit volný čas a řešit své problémy. Služba vytváří příležitosti, aby tito lidé mohli žít spokojený a aktivní život v prostředí dle své volby.

close
CEDR Pardubice

Ahoj,

jsme rádi, že jsi tu.

Zadejte svoji emailovou adresu a přihlašte se tak k odběru našeho pravidelného newsletteru.

Nerozesíláme spam! Více informací zde.

close
CEDR Pardubice

Ahoj,

jsme rádi, že jsi tu.

Zadejte svoji emailovou adresu a přihlašte se tak k odběru našeho pravidelného newsletteru.

Nerozesíláme spam! Více informací zde.

S ČÍM MŮŽEME POMOCI?

V čem Vám může využívání služby pomoci?

 • Stabilizovat či zlepšit Váš zdravotní či psychický stav.
 • Učit se žít s projevy nemoci a zvládat je.
 • Ukázat Vám způsoby, jak na sobě pracovat.
 • Seznámit Vás s vhodnými možnostmi, jak trávit volný čas smysluplně.
 • Podporovat Vás při zvyšování samostatnosti.
 • Zprostředkovat Vám kontakt s ostatními lidmi, pomoci Vám získat nové přátele.
 • Posílit Vás při jednání v pro Vás nepříjemném či stresujícím prostředí.
 • Zprostředkovat Vám veřejně dostupné služby, zájmové kroužky či kulturních akce.
 • Osvojit si praktické dovednosti, jako například práce na počítači, hospodaření s penězi, plánování, vaření…
 • Rozvíjet a trénovat Vaše komunikační dovednosti, s důrazem na uplatnění v běžném životě.

JAK MŮŽEME POMOCI?

Podpora a poradenství sociálního pracovníka.

Sociální pracovník se s Vámi bude pravidelně setkávat a podporovat Vás v různých oblastech Vašeho života. Může Vám pomoci ve:

 • zvládání náročných životních situací,
 • vyřizování osobních záležitostí,
 • v řešení konkrétních problémů a hledání vhodných způsobů řešení,
 • v hledání dalších vhodných služeb.

 

Klubové setkávání

Na pravidelných setkávání, které probíhají v prostorách organizace, tak i mimo ni, máte možnost získávat nové kontakty, navazovat přátelství a sdílet vlastní zkušenosti.

Každý se může podílet na tvorbě programu a určovat, které aktivity vyzkoušet a jaká veřejná místa navštívit (kavárna, park, kostel, náměstí, bowling, galerie, výlet po okolí nebo jiné). Společně se tak můžete učit do těchto prostředí vstupovat a fungovat v nich.

 

Expresivní terapie: Muzikoterapie, Dramaterapie, Arteterapie

Jedná se o formy terapie, během kterých můžete své pocity a emoce vyjádřit nejen slovem, ale také pohybem, zvukem, hudbou, obrazem,….

Pod vedením terapeuta můžete pracovat na poznávání a vyjádření sebe sama, svých pocitů a emocí, učíte se zacházet se svou nemocí, pracovat na problémech s komunikací.

Ve skupinové formě lze získat více úhlů pohledu na danou situaci, vzniká zde prostor na sdílení zkušeností, pocitů a prožitků.

 

Psychoterapie

Na psychoterapeuta se můžete obrátit v případě jakéhokoliv problému, můžete si s ním popovídat, rozebrat situaci a bude Vám podporou při hledání vhodných řešení.

 

Kognitivní trénink – pozornosti, paměti a myšlení

Kognitivní neboli poznávací dovednosti ovlivňují náš každodenní život. Jde o paměť, pozornost, schopnost plánování a rozhodování, logické myšlení, prostorovou orientaci, komunikaci.

Tyto dovednosti můžete v rámci této aktivity trénovat skupinově nebo individuálně.

 

Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

V rámci tohoto kurzu můžete také trénovat poznávací dovednosti. Díky této metodě můžete poznat sám sebe, zjistit jak se Vám daří soustředit se, jakým způsobem plánujete, jak přistupujete k řešení náročných situací,…

Doporučujeme si metodu vyzkoušet a zjistit v čem by Vám mohla pomoci.

 

Podpora při vzdělávání

V rámci individuálních schůzek se můžete věnovat přípravě na přijímací zkoušky, pracovní pohovor, trénovat nácvik práce na PC či své jazykové znalosti.

 

Volbu konkrétních programů můžete konzultovat se sociálním pracovníkem.

Nabídka služby je poskytována bezplatně.

KOMU POMÁHÁME?

Službu mohou využívat dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

 

Službu neposkytujeme:

 • Lidem v akutní fázi závislosti na návykových látkách.
 • Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu.
 • Lidem se středně těžkým až těžký mentálním postižením a s poruchou autistického spektra.
 • Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.

Pozn. lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí 10,00 – 15:30
Úterý 10,00 – 15:30
Středa 10,00 – 15:30
Čtvrtek 10,00 – 15:30
Pátek 10,00 – 15:00

KONTAKT

Mgr. Zuzana Syková

Sociální pracovník Sociálně aktivizační služby

tel. 605 350 525

sykova@cedrops.cz

 

 

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání Centra denních aktivit:
Centrum denních aktivit poskytuje dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor, kde se mohou rozvíjet, smysluplně trávit volný čas a řešit své problémy. Služba vytváří příležitosti, aby tito lidé mohli žít spokojený a aktivní život v prostředí dle své volby.

Služba „Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ je poskytována v souladu s §66 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

 

Cíle služby

 • Rozvíjet sociální a praktické dovedností klientů.
 • Zprostředkovat klientům volnočasové aktivity v regionu.
 • Posílit schopnost klienta samostatně řešit běžné záležitosti a problémy a schopnost požádat o pomoc.
 • Umožnit klientům získávat nové sociální kontakty a nacházet přátele.

 

Zásady práce s klienty:

1. Individuální přístup respektující jedinečnost každého člověka.

2. Profesionální přístup.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů.

4. Posilování silných stránek se zaměřením na hledání a využívání vlastních zdrojů.

 

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

 

Službu neposkytujeme:

Lidem v akutní fázi závislosti na návykových látkách.

Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu.

Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s poruchou autistického spektra.

Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.

Pozn. lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je stanovena na 12 klientů.

 

Místo poskytování ambulantní služby

CEDR Pardubice o.p.s., T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 562 01

FOTKY A VIDEA