Sociálně terapeutické dílny Ústí nad OrlicíBezpečný prostor dospělým lidem s duševním onemocněním k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností. Přehrát video

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v životě.

S ČÍM MŮŽEME POMOCI?

V čem Vám může využívání služby pomoci?

 • Stabilizovat či zlepšit Váš zdravotní či psychický stav.
 • Učit se žít s projevy nemoci a zvládat je.
 • Ukázat Vám způsoby, jak na sobě pracovat.
 • Rozvíjet a trénovat Vaše pracovní, sociální a komunikační dovednosti, s důrazem na uplatnění v práci, či běžném životě.
 • Nastavit a udržet pravidelný režim.
 • Připravit Vás na vstup do práce nebo do procesu vzdělávání a ukázat Vám možnosti, jak a kde hledat pracovní uplatnění.
 • Zprostředkovat Vám kontakt s ostatními lidmi.
 • Podporovat Vás při zvyšování samostatnosti.
 • Smysluplně trávit čas.
 • Posílit Vás při jednání v pro Vás nepříjemném či stresujícím prostředí.
 • Osvojit si praktické dovednosti, jako například práce na počítači, hospodaření s penězi, plánování,…
 • Ověřit si na jaké úrovni jsou nyní Vaše dovednosti.

JAK MŮŽEME POMOCI?

Podpora a poradenství sociálního pracovníka.

Sociální pracovník se s Vámi bude pravidelně setkávat a podporovat Vás v různých oblastech Vašeho života. Může Vám pomoci ve:

 • zvládání náročných životních situací,
 • vyřizování osobních záležitostí,
 • v řešení konkrétních problémů a hledání vhodných způsobů řešení,
 • v hledání dalších vhodných služeb.

 

Sociálně terapeutická dílna

Docházkou do dílny si můžete obnovit či nacvičit dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění (např. trpělivost, schopnost pravidelné docházky, nastavení a dodržování režimu, adaptace na pracovní kolektiv, spolupráce, výkonnost). Dílna rovněž napomáhá rozvoji sociálních a komunikačních dovedností a získání sociálního kontaktu s cílem udržet si stabilní psychický stav a předcházet izolaci.

 

Vzdělávací besedy a exkurze

Součástí programu jsou besedy a workshopy zaměřené na rozvoj osobnosti, skupinový nácvik dovedností, exkurze na chráněných pracovištích, u zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce a jiných poskytovatelů sociálních služeb.

 

Kognitivní trénink – pozornosti, paměti a myšlení

Kognitivní neboli poznávací dovednosti ovlivňují náš každodenní život. Jde o paměť, pozornost, schopnost plánování a rozhodování, logické myšlení, prostorovou orientaci, komunikaci.

Tyto dovednosti můžete v rámci této aktivity trénovat skupinově nebo individuálně.

 

Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

V rámci tohoto kurzu můžete také trénovat poznávací dovednosti. Díky této metodě můžete poznat sám sebe, zjistit jak se Vám daří soustředit se, jakým způsobem plánujete, jak přistupujete k řešení náročných situací…

Doporučujeme si metodu vyzkoušet a zjistit v čem by Vám mohla pomoci.

 

Kurz počítačových dovedností

Aktivita probíhá ve skupině a slouží k nácviku obsluhy osobního počítače či notebooku a práce s internetem. Cílem je naučit se základy používání počítače, rozvíjet dovednosti, které vedou k lepšímu pracovnímu uplatnění, k usnadnění života, ke spojení s dalšími lidmi.

 

Volbu konkrétních programů můžete konzultovat se sociálním pracovníkem.

Nabídka služby je poskytována bezplatně.

KOMU POMÁHÁME?

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

 

Komu není určena služba/službu neposkytujeme:

Lidem v akutní fázi závislosti na návykových látkách.

Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu.

Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s poruchou autistického spektra.

Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.

Pozn. lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí – pátek 7:00 až 15:30

Délka rehabilitace v sociálně terapeutických dílnách se stanovuje individuálně s každým klientem.

Kontakt

Bc. Klára Rudolfová

Sociální pracovník Sociálně terapeutické dílny

tel. 776 795 165

rudolfova@cedrops.cz

 

 

Místo poskytování ambulantní služby

CEDR Pardubice o.p.s., T. G. Masaryka 115, 562 01  Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání sociálně terapeutické dílny
Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor  k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v životě.

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována v souladu s §67 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

 

Cíle sociálně terapeutické dílny

Dosažení maximální samostatnosti klienta s co nejmenší mírou nutné podpory.

 • Podporovat klienta v rozvoji pracovních schopností a sociálních dovedností s důrazem na uplatnění v práci či běžném životě.
 • Pomoci klientovi díky pravidelným činnostem v dílně stabilizovat či zlepšit zdravotní (psychický) stav.
 • Pomoci klientovi udržet a rozvíjet sociální dovednosti, zejména porozumět sobě a zkvalitnit vzájemnou komunikaci s druhými lidmi.

 

Zásady práce s klienty:

1. Individuální přístup respektující jedinečnost každého člověka.

2. Profesionální přístup.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů.

4. Posilování silných stránek se zaměřením na hledání a využívání vlastních zdrojů.

 

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

 

Sužbu neposkytujeme:

Lidem v akutní fázi závislosti na návykových látkách.

Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu.

Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s poruchou autistického spektra.

Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.

Pozn. Lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

 

Kapacita služby
Kapacita služby je vymezena počtem rehabilitačních míst. Sociálně terapeutické dílny disponují 6 rehabilitačními místy.

 

Místo poskytování ambulantní služby

CEDR Pardubice o.p.s., T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 562 01

Finanční prostředky na poskytování služby STD jsou poskytovány v rámci projektu rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III.

FOTKY A VIDEA