Sociálně terapeutické dílny Ústí nad OrlicíBezpečný prostor dospělým lidem s duševním onemocněním k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností. Přehrát video

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v životě.

S ČÍM MŮŽEME POMOCI?

V čem Vám může využívání služby pomoci?

 • Stabilizovat či zlepšit Váš zdravotní či psychický stav.
 • Učit se žít s projevy nemoci a zvládat je.
 • Ukázat Vám způsoby, jak na sobě pracovat.
 • Rozvíjet a trénovat Vaše pracovní, sociální a komunikační dovednosti, s důrazem na uplatnění v práci, či běžném životě.
 • Nastavit a udržet pravidelný režim.
 • Připravit Vás na vstup do práce nebo do procesu vzdělávání a ukázat Vám možnosti, jak a kde hledat pracovní uplatnění.
 • Zprostředkovat Vám kontakt s ostatními lidmi.
 • Podporovat Vás při zvyšování samostatnosti.
 • Smysluplně trávit čas.
 • Posílit Vás při jednání v pro Vás nepříjemném či stresujícím prostředí.
 • Osvojit si praktické dovednosti, jako například práce na počítači, hospodaření s penězi, plánování,…
 • Ověřit si na jaké úrovni jsou nyní Vaše dovednosti.

JAK MŮŽEME POMOCI?

Podpora a poradenství sociálního pracovníka.

Sociální pracovník se s Vámi bude pravidelně setkávat a podporovat Vás v různých oblastech Vašeho života. Může Vám pomoci ve:

 • zvládání náročných životních situací,
 • vyřizování osobních záležitostí,
 • v řešení konkrétních problémů a hledání vhodných způsobů řešení,
 • v hledání dalších vhodných služeb.

 

Sociálně terapeutická dílna

Docházkou do dílny si můžete obnovit či nacvičit dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění (např. trpělivost, schopnost pravidelné docházky, nastavení a dodržování režimu, adaptace na pracovní kolektiv, spolupráce, výkonnost). Dílna rovněž napomáhá rozvoji sociálních a komunikačních dovedností a získání sociálního kontaktu s cílem udržet si stabilní psychický stav a předcházet izolaci.

 

Vzdělávací besedy a exkurze

Součástí programu jsou besedy a workshopy zaměřené na rozvoj osobnosti, skupinový nácvik dovedností, exkurze na chráněných pracovištích, u zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce a jiných poskytovatelů sociálních služeb.

 

Kognitivní trénink – pozornosti, paměti a myšlení

Kognitivní neboli poznávací dovednosti ovlivňují náš každodenní život. Jde o paměť, pozornost, schopnost plánování a rozhodování, logické myšlení, prostorovou orientaci, komunikaci.

Tyto dovednosti můžete v rámci této aktivity trénovat skupinově nebo individuálně.

 

Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

V rámci tohoto kurzu můžete také trénovat poznávací dovednosti. Díky této metodě můžete poznat sám sebe, zjistit jak se Vám daří soustředit se, jakým způsobem plánujete, jak přistupujete k řešení náročných situací…

Doporučujeme si metodu vyzkoušet a zjistit v čem by Vám mohla pomoci.

 

Kurz počítačových dovedností

Aktivita probíhá ve skupině a slouží k nácviku obsluhy osobního počítače či notebooku a práce s internetem. Cílem je naučit se základy používání počítače, rozvíjet dovednosti, které vedou k lepšímu pracovnímu uplatnění, k usnadnění života, ke spojení s dalšími lidmi.

 

Volbu konkrétních programů můžete konzultovat se sociálním pracovníkem.

Nabídka služby je poskytována bezplatně.

KOMU POMÁHÁME?

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

 

Komu není určena služba/službu neposkytujeme:

Lidem v akutní fázi závislosti na návykových látkách.

Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu.

Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s poruchou autistického spektra.

Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.

Pozn. lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí – pátek 7:00 až 15:30

Délka rehabilitace v sociálně terapeutických dílnách se stanovuje individuálně s každým klientem.

Kontakt

Mgr. Zuzana Syková

sykova@cedrops.cz

mobil: 605 350 525

Sociální pracovník CEDR Pardubice o.p.s.

 

Místo poskytování ambulantní služby

CEDR Pardubice o.p.s., T. G. Masaryka 115, 562 01  Ústí nad Orlicí

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání sociálně terapeutické dílny
Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor  k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v životě.

Služba sociálně terapeutické dílny je poskytována v souladu s §67 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

 

Cíle sociálně terapeutické dílny

Dosažení maximální samostatnosti klienta s co nejmenší mírou nutné podpory.

 • Podporovat klienta v rozvoji pracovních schopností a sociálních dovedností s důrazem na uplatnění v práci či běžném životě.
 • Pomoci klientovi díky pravidelným činnostem v dílně stabilizovat či zlepšit zdravotní (psychický) stav.
 • Pomoci klientovi udržet a rozvíjet sociální dovednosti, zejména porozumět sobě a zkvalitnit vzájemnou komunikaci s druhými lidmi.

 

Zásady práce s klienty:

1. Individuální přístup respektující jedinečnost každého člověka.

2. Profesionální přístup.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů.

4. Posilování silných stránek se zaměřením na hledání a využívání vlastních zdrojů.

 

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

 

Sužbu neposkytujeme:

Lidem v akutní fázi závislosti na návykových látkách.

Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu.

Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s poruchou autistického spektra.

Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.

Pozn. Lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

 

Kapacita služby
Kapacita služby je vymezena počtem rehabilitačních míst. Sociálně terapeutické dílny disponují 6 rehabilitačními místy.

 

Místo poskytování ambulantní služby

CEDR Pardubice o.p.s., T. G. Masaryka 115, Ústí nad Orlicí 562 01

Finanční prostředky na poskytování služby STD jsou poskytovány v rámci projektu rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III.

FOTKY A VIDEA