Sociálně terapeutické dílny PardubiceBezpečný prostor dospělým lidem s duševním onemocněním k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností. Přehrát video

Posláním sociálně terapeutických dílen je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor k rozvíjení jejich pracovních a sociálních dovedností a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v životě.

S ČÍM MŮŽEME POMOCI?

V čem Vám může využívání služby pomoci?

 • Stabilizovat či zlepšit Váš zdravotní či psychický stav.
 • Učit se žít s projevy nemoci a zvládat je.
 • Ukázat Vám způsoby, jak na sobě pracovat.
 • Rozvíjet a trénovat Vaše pracovní, sociální a komunikační dovednosti, s důrazem na uplatnění v práci, či běžném životě.
 • Nastavit a udržet pravidelný režim.
 • Připravit Vás na vstup do práce nebo do procesu vzdělávání a ukázat Vám možnosti, jak a kde hledat pracovní uplatnění.
 • Zprostředkovat Vám kontakt s ostatními lidmi.
 • Podporovat Vás při zvyšování samostatnosti.
 • Smysluplně trávit čas.
 • Posílit Vás při jednání v pro Vás nepříjemném či stresujícím prostředí.
 • Osvojit si praktické dovednosti, jako například práce na počítači, hospodaření s penězi, plánování,…
 • Ověřit si na jaké úrovni jsou nyní Vaše dovednosti.

JAK MŮŽEME POMOCI?

Podpora a poradenství sociálního pracovníka

Sociální pracovník se s Vámi bude pravidelně setkávat a podporovat Vás v různých oblastech Vašeho života. Může Vám pomoci ve:

 • zvládání náročných životních situací,
 • vyřizování osobních záležitostí,
 • v řešení konkrétních problémů a hledání vhodných způsobů řešení,
 • v hledání dalších vhodných služeb.

 

Sociálně terapeutická – Pracovní dílna

V Pracovní dílně můžete obnovit či získat nové schopnosti a dovednosti potřebné pro pracovní uplatnění a další vzdělávání.

Ujasníte si, jakou práci chcete dělat, naučíte se, jak a kde se práce hledá. Program dílny se zaměřuje také na trénink dovedností jako je plánování, spolupráce, komunikace, sebeprezentace, výkonnost…, které jsou neméně důležité pro uplatnění na trhu práce.

 

Sociálně terapeutická – Tvořivá dílna

V Tvořivé dílně můžete rozvíjet praktické dovednosti potřebné pro samostatný život, jako je péče o sebe, o domácnost, schopnost samostatně jednat a rozhodovat se,…

Docházení Vám může pomoci nastavit pravidelný denní režim, získat pravidelný kontakt s lidmi a udržet stabilní psychický stav.

 

Vzdělávací besedy a exkurze

Součástí programu jsou besedy a workshopy zaměřené na rozvoj osobnosti, skupinový nácvik dovedností, exkurze na chráněných pracovištích, u zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce a jiných poskytovatelů sociálních služeb.

 

Kognitivní trénink – pozornosti, paměti a myšlení

Kognitivní neboli poznávací dovednosti ovlivňují náš každodenní život. Jde o paměť, pozornost, schopnost plánování a rozhodování, logické myšlení, prostorovou orientaci, komunikaci.

Tyto dovednosti můžete v rámci této aktivity trénovat skupinově nebo individuálně.

 

Kurz instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina

V rámci tohoto kurzu můžete také trénovat poznávací dovednosti. Díky této metodě můžete poznat sám sebe, zjistit jak se Vám daří soustředit se, jakým způsobem plánujete, jak přistupujete k řešení náročných situací…

Doporučujeme si metodu vyzkoušet a zjistit v čem by Vám mohla pomoci.

 

Relaxace

Relaxační techniky jsou postaveny na sériích cviků, které pomáhají uvolňovat svalové napětí, prohlubovat schopnost soustředění, prožívat tělesnou zkušenost, přispívají k dosažení většího sebepoznání a k návratu k základním potřebám.

Řízené relaxace jsou vhodnou aktivitou pro ty, kteří mají zájem pracovat se svým tělem a hledat cestu k sobě, chtějí být aktivní v péči o své duševní a fyzické zdraví připravovat se na zvládání stresových a náročných situací ve svém životě.

 

Zooterapie

Aktivizace a terapie za přítomnosti zvířete nyní probíhá se psem a králíkem. Má vysoce uvolňující charakter, prospěšný u různě silných vnitřních či svalových napětích a vede k uvědomění si sebe sama. Podporuje vnímání, rozvoj motoriky, verbální i neverbální komunikaci doplněnou o bezpečnou alternativu mezilidského kontaktu.

 

Volbu konkrétních programů můžete konzultovat se sociálním pracovníkem.

Nabídka služby je poskytována bezplatně.

KOMU POMÁHÁME?

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

 

Komu není určena služba/službu neposkytujeme:

Lidem v akutní fázi závislosti na návykových látkách.

Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu.

Lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s poruchou autistického spektra.

Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.

Pozn. lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí – pátek 7:00 až 15:30

Délka rehabilitace v sociálně terapeutických dílnách se stanovuje individuálně s každým klientem.

Kontakt

Bc. Kateřina Kyselová, DiS.

kyselova@cedrops.cz

mobil: 737 253 278

Sociální pracovník CEDR Pardubice o.p.s.

 

Místo poskytování služby

CEDR Pardubice o.p.s., Jana Palacha 324, Pardubice 530 02

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání sociálně terapeutických dílen
Posláním sociálně terapeutických dílen je poskytovat dospělým lidem s duševním onemocněním bezpečný prostor  k rozvíjení jejich pracovních a sociální dovednosti a tím zvyšovat jejich šanci na získání zaměstnání a uplatnění v životě.

Služba sociálně terapeutických dílen je poskytována v souladu s §67 zákona o sociálních službách (108/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů).

 

Cíle sociálně terapeutických dílen

Dosažení maximální samostatnosti klienta s co nejmenší mírou nutné podpory.

 • Podporovat klienta v rozvoji pracovních schopností a sociálních dovedností s důrazem na uplatnění v práci či běžném životě.
 • Pomoci klientovi díky pravidelným činnostem v dílně stabilizovat či zlepšit zdravotní (psychický) stav.
 • Pomoci klientovi udržet a rozvíjet sociální dovednosti, zejména porozumět sobě a zkvalitnit vzájemnou komunikaci s druhými lidmi.

 

Zásady práce s klienty:

1. Individuální přístup respektující jedinečnost každého člověka.

2. Profesionální přístup.

3. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů.

4. Posilování silných stránek se zaměřením na hledání a využívání vlastních zdrojů.

 

Pro koho je služba určena:

Službu mohou využívat dospělí lidé se zkušeností s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let.

 

Sužbu neposkytujeme:

Lidem v akutní fázi závislosti na návykových látkách.

Lidem, kteří mají rozvinutou infekční nemoc v akutním stádiu.

Lidem se středně těžkým až těžký mentálním postižením a s poruchou autistického spektra.

Lidem, kteří nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby a stanovenými Vnitřními pravidly.

Pozn. lidem, kteří mají kromě duševního onemocnění, i fyzické postižení může být poskytnuta služba pouze při souběžném zajištění osobní asistence.

 

Kapacita služby
Kapacita služby je vymezena počtem rehabilitačních míst. Sociálně terapeutické dílny disponují 23 rehabilitačními místy.

 

Místo poskytování ambulantní služby

CEDR Pardubice o.p.s., Jana Palacha 324, Pardubice 530 02

Finanční prostředky na poskytování sociální služby jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III.

FOTKY A VIDEA